Privacyverklaring AVG

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.aspenvalley.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Natuurlijk handelen wij volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

 

Toestemming

Door toestemming te geven voor het gebruik van uw (persoons)gegevens gaat u akkoord met het gebruik van deze gegevens voor bedrijfsdoeleinden van Aspen Valley. Door akkoord te gaan met onze privacyverklaring gaat u akkoord met de voorwaarden die wij in de privacyverklaring hebben opgenomen. Uiteraard mag u te allen tijde uw toestemming weer intrekken.

 

Vragen en/of klachten

Indien u meer informatie wilt ontvangen, vragen en/of klachten heeft over de privacy voorwaarden van Aspen Valley en/of specifiek www.avgadviesbureau.nl, kunt u ons benaderen via email. Ons e-mailadres is arnhem@aspenvalley.nl of enschede@aspenvalley.nl. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons) gegevens die wij verwerken:

– Voor en achternaam contactpersoon

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– IP adressen

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Doeleinden en  grondslag  verwerking persoonsgegevens

Aspen Valley verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verlenen en factureren van onze diensten

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Aspen Valley analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Dit kan gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals Google AdWords of Facebook/Instagram door de Facebook Pixel die geinstalleerd staat op www.aspenvalley.nl

 

Bewaartermijn

Aspen Valley bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard conform de wettelijke voorschriften. Uw persoonsgegevens worden bewaard conform onderstaande tabel.

Categorie Persoonsgegevens

Bewaartermijn na afloop overeenkomst

Doel opslag persoonsgegevens

Personalia

5 jaar

Klantcontact/overeenkomst

Adres

5 jaar

Klantcontact/overeenkomst

Telefoonnummer

5 jaar

Klantcontact/overeenkomst

Emailadres

5 jaar

Klantcontact/overeenkomst

IP adres

5 jaar

Klantcontact/overeenkomst

 

Verstrekking (persoons)gegevens aan derden

Aspen Valley verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit omvat tenminste de hosting leverancier, de webdesigner/bouwer en het administratiekantoor, welke een eigen privacyverklaring hanteren. Met de hostingleverancier, de webdesigner/bouwer en het administratiekantoor zijn verwerkingsovereen-komsten gesloten waarin is vastgelegd dat zij aan de nieuwe privacywetgeving AVG voldoen.

Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aspen Valley en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar arnhem@aspenvalley.nl of enschede@aspenvalley.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Direct na afwikkeling van uw verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.

 

Beveiliging

Aspen Valley neemt de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt steeds vaker toegepast. Dat u gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via arnhem@aspenvalley.nl of enschede@aspenvalley.nl. 

 

Monitoren website gedrag en cookies

Aspen Valley gaat op korte termijn gebruik maken van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.

De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aspen Valley gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u dan over deze cookies en vragen wij  toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet-browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Aanpassingen Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van mei 2018. Wij behoudens ons het recht voor deze privacy-verklaring aan te passen.

Wijzigingen zullen op onze website www.aspenvalley.nl/privacy worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Arnhem:

Aspen Valley Arnhem

Korenmarkt 25, Arnhem

Arnhem@aspenvalley.nl

 

Enschede:

Aspen Valley Enschede

Oude Markt 18, Enschede

Enschede@aspenvalley.nl