Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN K.O. COMPANY B.V.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door K.O. COMPANY B.V.  (hierna ook: “K.O. COMPANY ”) en/of door een of meer van haar dochter- en/of zustervennootschappen. K.O. COMPANY is de ‘gebruiker’ van de algemene voorwaarden in de zin van artikel 6: 231 sub b Burgerlijk Wetboek.

1.2 K.O. COMPANY is gevestigd aan Molenstraat 79, 6511HB te Nijmegen. Het bedrijf is per mail op info@ko-company.nl bereikbaar. K.O. COMPANY is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09105895.

1.3 Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot K.O. COMPANY. Op rechtsverhoudingen tussen K.O. COMPANY en een professionele contractpartij zijn andere algemene voorwaarden van toepassing.

1.4 De ‘wederpartij’ in de zin van het Burgerlijk Wetboek in deze algemene voorwaarden is de particulier – een bezoeker van een evenement dan wel de website of een webshop van K.O. COMPANY – en wordt hieronder steeds aangeduid als ‘bezoeker’.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende koop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de evenementen van K.O. COMPANY, waar ook te houden of gehouden. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen K.O. COMPANY en de bezoeker, dus ook als deze laatste de website of de webshop van K.O. COMPANY bezoekt.

2.2 Door koop c.q. verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement en/of kennisneming van deze voorwaarden via de website van K.O. COMPANY, aanvaardt de bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn tevens elektronisch beschikbaar, opvraagbaar en te downloaden.

2.4 K.O. COMPANY verwijst – waar redelijkerwijs mogelijk – naar de algemene voorwaarden op een uitgeprint toegangsbewijs voor een Evenement. De bezoeker kan doorgaans tevens kennisnemen van een beknopte samenvatting van de algemene voorwaarden bij het binnengaan van een evenement waar banners met een samenvatting van belangrijke huisregels zijn opgehangen ter herinnering.

Artikel 3 Toegangsbewijs

3.1 Toegang tot een K.O. COMPANY evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs in combinatie met, indien vereist, aanvullende documentatie waaronder maar niet gelimiteerd tot een coronatoegangsbewijs.

3.2 Toegang tot het evenement verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder, tenzij expliciet anders aangeven op de website van het betreffende evenement. Bezoekers kan om een legitimatie worden gevraagd om te controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Wordt geen geldige legitimatie getoond of klopt de leeftijd niet, dan zal deze bezoeker de toegang worden geweigerd (c.q. zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd) zonder dat K.O. COMPANY verplicht is aan de bezoeker het toegangsgeld te restitueren.

3.3 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van K.O. COMPANY. Het is de bezoeker verboden om een toegangsbewijs voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is K.O. COMPANY gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren aan de bezitter van dat toegangsbewijs en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.

3.4 Bij overtreding door bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is K.O. COMPANY gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder inbegrepen servicekosten) aan K.O. COMPANY, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

3.5 Het is bezoeker verboden om op enige wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan. Daarmee zou de bezoeker inbreuk maken op de merkrechten van K.O. COMPANY.

3.6 Indien Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt is de bezoeker (of de koper of verkoper van het toegangsbewijs) een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding aan K.O. COMPANY verschuldigd en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt – onverminderd het recht van K.O. COMPANY om van hem bovendien vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

3.7 Bij een aankoop door de bezoeker van een (elektronisch) toegangsbewijs (e- ticket) voor een K.O. COMPANY -evenement middels internet wordt de betaling daarvan doorgaans afgehandeld voor een derde partij in opdracht van K.O. COMPANY. Deze derde partij hanteert meestal ook eigen algemene voorwaarden ten opzichte van de bezoeker als koper van het

toegangsbewijs. Die voorwaarden zijn dan tegelijk met onderhavige voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 Fouilleren en verboden goederen

4.1 K.O. COMPANY heeft het recht bezoeker voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het evenement te (laten) fouilleren. De bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het evenement worden geweigerd – of hij kan van het evenement worden verwijderd – zonder recht op restitutie van het aankoopbedrag voor het toegangsbewijs.

4.2 Het is verboden (semi-) professionele foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook, glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, voor zichzelf of een ander mee te brengen naar het evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

4.3 De bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het evenement worden verwijderd en/of overgedragen aan de Politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

Artikel 5 Ontzegging toegang

K.O. COMPANY houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde bezoekers de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement.

Artikel 6 Film/ en videobeelden

Registratie door bezoeker van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van K.O. COMPANY in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(- boekje), posters en andere drukwerken. Het maken van foto’s en video door middel van een smartphone is toegestaan, een eventuele commerciële exploitatie van die beelden en geluiden echter niet.

Artikel 7 Eigen risico

Het betreden van de plaats waar het evenement van K.O. COMPANY plaatsvindt (waaronder mede te verstaan de eventuele pendelbussen die worden ingezet om de bezoeker te vervoeren naar de toegang) alsmede het bijwonen van het evenement geschiedt door bezoeker geheel op eigen risico, waarbij de eventuele aansprakelijkheid van K.O. COMPANY steeds beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert wegens schade aan personen of gemaakte kosten, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) K.O. COMPANY .

Artikel 8 Programma

K.O. COMPANY zal ernaar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan. K.O. COMPANY is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

Artikel 9 Nadere voorschriften

9.1 De bezoeker van het evenement is verplicht zich te houden aan de (nadere) voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van K.O. COMPANY, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de exploitanten of eigenaar van de plaats c.q. het gebouw waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

9.2 Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel. Voor ieder evenement kunnen specifieke regels gelden voor het evenemententerrein of de locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de website vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), DJ’s, stakingen, falende apparatuur, brand, slechte weersomstandigheden, epidemie/pandemie, terroristische aanslagen, afgelasting op last of in advies van de overheid of aanverwante partijen e.d. heeft K.O. COMPANY het recht c.q. de verplichting het evenement te (laten) ontruimen, te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren.

10.2 K.O. COMPANY zal nimmer verantwoordelijk zijn voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het verplaatsen of annuleren van het evenement, zoals hierboven vermeld. Als het evenement wordt verplaatst of geannuleerd, zoals hierboven vermeld, zal K.O. COMPANY dit zo spoedig als mogelijk publiceren op de manier waarop zij dit geschikt acht.

10.3 Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd voor aanvang, zal K.O. COMPANY uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het Evenement is aangevangen, zal K.O. COMPANY slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van het aankoopbedrag dat vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan een gedeelte van de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) die de klant via het

officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Restitutie vindt enkel plaats uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) Evenement. Servicekosten en/of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

10.4 In het geval van annulering van het Evenement in opdracht van de (Nederlandse) Overheid (door een natuurramp, terrorisme of epidemieën dan wel andere noodsituatie) is K.O. COMPANY niet verplicht om de toegangsprijs en/of aangeschafte consumptiemunten dan wel de vergoeding die de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald inclusief eventuele administratiekosten, dan wel ieder andere vorm van schade en/of kosten aan de klant te vergoeden.

Artikel 11 Beeld- en geluidsopnamen en exploitatie daarvan

K.O. COMPANY is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoekers daarvan – en is gerechtigd deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook, waaronder het recht om beelden live te streamen via internet. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat K.O. COMPANY enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 12 Rookvrij Evenement

Het is de bezoeker verboden te roken op een evenement dat binnen op een locatie (waaronder mede te verstaan is: in tenten of afgesloten ruimtes op een buitenevenement) wordt georganiseerd door K.O. COMPANY. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. Indien bezoeker het rookverbod overtreedt en dit wordt geconstateerd door een beveiliger, medewerker handhaving of personeelslid van de locatie, zal bezoeker per direct een boete verschuldigd aan K.O. COMPANY zijn ter hoogte van het bedrag aan boete dat de locatie aan K.O. COMPANY oplegt. De hoogte van deze boete verschilt per locatie. De bezoeker zal dit bedrag onder toezicht van de beveiliging contant of per pin afrekenen aan de kassa en krijgt daarvan een afschrift. K.O. COMPANY spant zich naar redelijkheid in om bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan.

Artikel 13 Consumptiemunten

Eventuele consumptiemunten gekocht tijdens een evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende evenement. K.O. COMPANY gaat nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten. Het is Bezoekers verboden aangeschafte consumptiemunten door te (doen) verkopen.

Artikel 14 Informatie K.O. COMPANY

Hoewel K.O. COMPANY grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing besteedt, zoals op haar website en op schriftelijk promotiemateriaal, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie.

Artikel 15 Verkoop producten op evenementen

Op de evenementen van K.O. COMPANY zijn vaak standhouders aanwezig die aan de bezoekers producten of diensten aanbieden. Deze standhouders zijn volledig onafhankelijk van K.O. COMPANY en K.O. COMPANY is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de handelingen, producten of diensten van deze standhouders. Klachten omtrent producten en diensten van deze standhouders kunnen niet aan K.O. COMPANY worden doorgegeven maar dienen gericht te worden aan het bedrijf dat de standhouder voert. Voor zover K.O. COMPANY zelf merchandising producten verkoopt op haar eigen evenementen, is dat op de stand goed zichtbaar en staat K.O. COMPANY ook in voor de conformiteit van deze producten.

Artikel 16 Website

16.1 K.O. COMPANY exploiteert tevens diverse websites – zoals Kingsizefestival.com – en de diverse websites of online diensten van derden van afzonderlijke evenementen of activiteiten die zij organiseert, hierna tezamen voor het gemak aangeduid als de “website”. De bezoeker van websites van K.O. COMPANY is gebonden aan de onderhavige algemene voorwaarden, die op hem of haar van toepassing zijn door het bezoeken van de website.

16.2 K.O. COMPANY respecteert de privacy van alle bezoeker van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker aan K.O. COMPANY verschaft steeds vertrouwelijk wordt behandeld.

16.3 K.O. COMPANY gebruikt gegevens middels ‘cookies’ van de bezoeker van een van haar websites om het kopen en navigeren van en via de Website, gemakkelijker, sneller en beter te laten verlopen. Een bezoeker van een van de websites kan alleen een product aanschaffen of een specifieke dienst gebruiken als deze geldige en juiste persoonsgegevens heeft ingevoerd.

16.4 Door het invoeren van de gegevens voor het downloaden of bestellen van tickets of producten via een van de websites van K.O. COMPANY of via een van de onlinediensten uitgevoerd voor K.O. COMPANY, geeft de bezoeker van de website zijn of haar toestemming voor het hieronder aangegeven gebruik van de persoonsgegevens. Voor het overige zal K.O. COMPANY deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming. K.O. COMPANY zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

K.O. COMPANY gebruikt de verzamelde gegevens van haar bezoekers van haar websites als volgt:

  1. I) Om het koop- en navigatieproces bij K.O. COMPANY zo goed mogelijk te laten werken, verkrijgt K.O. COMPANY door deze van toepassing zijnde algemene voorwaarden het recht om persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten op te slaan en voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Met deze gegevens kan voor de bezoeker een account worden aangemaakt. De volgende gegevens kunnen worden opgeslagen: naam, gebruikersnaam, wachtwoord, adres, woonplaats, land, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Daarbij kan de Website de bezoeker voor een volgende keer mogelijk herkennen door middel van een zogeheten ‘cookie’. Voor zover nodig verleent de Bezoeker hierbij door aanvaarding van deze algemene voorwaarden toestemming tot het gebruik van ‘cookies’.
  2. II) Tevens worden de gegevens gebruikt om:
  3. a) de bezoeker te informeren over vragen die deze heeft gesteld; 2. b) materiaal, een product of informatie toe te zenden waar de bezoeker om heeft verzocht c.q. welke is gekocht; 3. c) de bezoeker te attenderen op acties, wedstrijden of een contest; 4. d) om de informatie op de website voor de bezoeker aan te passen; 5. e) voor administratieve afhandeling van transacties en betalingen; 6. f) voor fraude en inbreuk preventie;

Voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid of Politie.

16.5 Het is mogelijk dat de website de gegevens van de bezoeker gebruikt om aan hem of haar andere producten aan te bevelen die aansluiten op reeds eerder gekochte producten. Gegevens over het gebruik van de website worden door K.O. COMPANY gebruikt onder andere voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de website.

16.6 Voor sommige handelingen als bedoeld in artikel 16.4 dient de bezoeker zich te registeren en een account aan te maken op de website, waarbij (mogelijk) gebruikersnaam, wachtwoord, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres worden vastgelegd en door K.O. COMPANY worden bewaard en worden gebruikt voor het doen van onder andere aankopen van een product op de website.

16.7 De bezoeker die zich heeft geregistreerd geeft daarbij toestemming aan K.O. COMPANY of aan haar gelieerde derden om hem of haar informatie toe te zenden per e-mail.

16.8 K.O. COMPANY neemt veiligheidsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens op de website en haar servers volgens de laatste stand van de techniek die in redelijkheid betaalbaar is en gebruikelijk is in de branche. K.O. COMPANY voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten uit privacyrichtlijn van de EU en Nederlandse wetgeving. K.O. COMPANY neemt alle redelijke maatregelen zodat alleen relevante partijen die toestemming hebben verkregen van de bezoeker of die benodigd zijn bij de uitvoering van enige overeenkomst de informatie kunnen inzien en gebruiken.

16.9 K.O. COMPANY is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de bezoeker indien een derde partij zich wederrechtelijk toegang verschaft tot de persoonsgegevens van de bezoeker ondanks de maatregelen die K.O. COMPANY heeft genomen om deze gegevens te bewaren. K.O. COMPANY kan vanwege de aard van internetgebruik en het verzenden van gegevens over het internet niet een compleet veilige omgeving voor de persoonsgegevens garanderen. Iedere verzending van persoonsgegevens over het internet geschiedt uiteindelijk voor eigen risico van de bezoeker. Mocht K.O. COMPANY op enig moment met een informatielek geconfronteerd worden waardoor persoonsgegevens worden afgenomen door derden, of de website worden gehackt of enige andere illegale handeling waarbij persoonsgegevens zonder haar toestemming worden afgenomen, dan zal zij de bezoeker voor zover redelijkerwijs mogelijk daarvan direct van op de hoogte brengen.

16.10 K.O. COMPANY is gerechtigd om geanonimiseerde gegevens van bezoekers verkregen via diensten, aankopen of de website te gebruiken om richting adverteerders inzage in verkeer op de Website en statistieken aan te kunnen geven. De persoonsgegevens van de bezoeker worden hierbij niet afgegeven. Voor zover nodig verleent de bezoeker hiervoor toestemming door aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Artikel 17 Verkoop van goederen en diensten in de webshop of op de website

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, aanvaarding en iedere koopovereenkomst met een bezoeker van de website die een product koopt op de website. Een dergelijk product kan onder meer zijn: een e-ticket, een merchandise product – waaronder een fysieke CD of DVD – of een ander product of dienst welke wordt aangeboden.

17.2 De koop via de webshop of website geschiedt door middel van koopovereenkomst op afstand, dat wil zeggen: overeenkomsten via internet tot stand gekomen (bevestigd per e-mail) als bedoeld in artikel 6: 227a en/of 7: 46a (Consumentenkoop) Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden stemmen overeen met eisen die wet- en regelgeving stellen aan koopovereenkomsten op afstand. Voor ieder product geldt dat dit aangeboden wordt zolang de voorraad strekt.

17.3 Alle gegevens die K.O. COMPANY als verkopende partij aan de bezoeker dient af te geven volgens artikel 7: 46c Burgerlijk Wetboek zijn in deze algemene voorwaarden dan wel op de betreffende website opgenomen. Op de website waar de bezoeker een product koopt, staat vermeld:

  1. a) de identiteit van de vennootschap – en of de bezoeker de prijs geheel of gedeeltelijk vooruit dient te voldoen; 2. b) de belangrijkste kenmerken van het product; 3. c) de prijs inclusief belastingen; 4. d) de eventuele kosten van aflevering; 5. e) de wijze van betaling en de wijze van uitvoering van de koopovereenkomst; 6. f) de eventuele wijze van ontbinding van de koopovereenkomst bij aankoop van voor fysieke producten);

Voorts geldt dat:

  1. g) de kosten voor het gebruik van communicatiemiddelen door K.O. COMPANY niet aan de bezoeker worden doorgerekend; 2. h) er geen specifieke termijn is voor aanvaarding van het aanbod door de bezoeker naast de regel dat het aanbod uit haar aard gelimiteerd is zolang de voorraad strekt of het product beschikbaar is; 3. i) er geen sprake is van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering.

17.4 Na het sluiten van de koopovereenkomst op afstand tussen K.O. COMPANY en de bezoeker, ontvangt de bezoeker een e-mail waarin de punten hierboven a tot en met f concreet staan ingevuld en waar staat vermeld dat voor fysieke producten de koopovereenkomst door de bezoeker kan worden ontbonden binnen veertien werkdagen na ontvangst van het product. Deze wijze van ontbinding geldt evenwel niet voor de aankoop van een e-ticket, vervoersovereenkomst of enige dienst in het kader van vrijetijdsbesteding.

Artikel 18 Prijzen en kosten producten webshop

18.1 Op de website wordt bij ieder product duidelijk aangegeven welke prijs de bezoeker dient te voldoen alvorens het kan worden geleverd. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. Andere kosten dan de aankoopprijs en bezorg- en administratie kosten worden aan de bezoeker niet in rekening gebracht. Alle prijzen blijven gelden totdat op de website andere en nieuwe prijzen worden aangegeven. Ten aanzien van een product dat reeds is aangekocht, doch om welke reden ook nog niet is geleverd, is geen tussentijdse prijswijziging mogelijk. Alle aangegeven prijzen gelden altijd onder het voorbehoud dat de BTW ongewijzigd blijft. Wordt het BTW tarief gewijzigd dan geldt het nieuwe BTW tarief automatisch vanaf de ingangsdatum van de wettelijke aanpassing daarvan.

18.2 Een overeenkomst tot koop en verkoop van een product tussen de bezoeker en K.O. COMPANY komt slechts tot stand nadat de Bezoeker het aanbod op de website op de geëigende wijze heeft aanvaard, de aankoopprocedures op de website op juiste wijze heeft geaccordeerd en diens betaling is verricht aan de partij die de betaling voor K.O. COMPANY afhandelt. K.O. COMPANY verstuurt de bezoeker die een product heeft aangekocht daarvan zo spoedig als mogelijk een bevestiging per e-mail dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen of laat een dergelijke e-mail versturen.

18.3 K.O. COMPANY draagt zorg voor technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en informatie toeziende op betalingsverkeer.

Artikel 19 Conformiteit

19.1 K.O. COMPANY verbindt zich jegens de bezoeker om hem het product te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals omschreven per product op de website en in de lijst van de ‘winkelwagen’ die Bezoeker virtueel heeft gevuld met een aan te schaffen product. Producten worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor maten, kleuren en hoeveelheden,

tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De op de website van een product zichtbare foto, indien aanwezig, geeft slechts een algemene indruk van het door de bezoeker aan te schaffen product.

19.2 De bezoeker dient het aangekochte product direct na levering te onderzoeken om te bezien of dit beantwoordt aan hetgeen de bezoeker heeft besteld en gekocht. Indien dat niet het geval is, dient de bezoeker zulks te melden binnen veertien dagen na ontvangst op het e- mail adres van K.O. COMPANY. Slechts indien aan K.O. COMPANY per e-mail is aangetoond dat het product zonder schuld van de bezoeker of zonder reden die voor zijn rekening of risico dient te komen, niet beantwoordt aan hetgeen door de bezoeker werd aangekocht, heeft K.O. COMPANY de keuze om de aankoopprijs te restitueren of een ander product in dezelfde soort te leveren.

Artikel 20 Betaling voor producten in de webshop

20.1 Betaling kan plaatsvinden via opdracht daartoe van de bezoeker aan de door K.O. COMPANY aangewezen partij die de betaling voor haar afhandelt.

20.2 K.O. COMPANY is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door deze derde partij(en) aan de website. De bezoeker is door een standaard overeenkomst met een dergelijke partij die de betaling afhandelt gebonden aan de algemene voorwaarden die deze partij hanteert, welke de bezoeker bij die partij kan opvragen en voor welke inhoud K.O. COMPANY niet verantwoordelijk is.

Artikel 21 Levering fysieke producten na bestelling

21.1 Zodra K.O. COMPANY betaling volledig heeft ontvangen zal zij verplicht kunnen worden tot levering van het aangekochte product aan de bezoeker. Leveringen worden alleen gedaan naar een bestaand postadres. K.O. COMPANY verbindt zich jegens de bezoeker om het product behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer het afleveradres in goede staat bereikt.

21.2 De levering van een aangekocht product zal in beginsel binnen 14 dagen geschieden nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen en de betaling is ontvangen. De bezoeker wordt door middel van een e-mail direct op de hoogte gesteld dat de overeenkomst is gesloten en het product is betaald en zal worden verzonden.

21.3 Indien een bepaald product niet meer op voorraad is, wordt de koper hiervan per e- mail op de hoogte gesteld. Mocht de uitlevering langer dan 30 dagen duren, dan heeft de bezoeker het recht om de koop onmiddellijk ongedaan te maken en krijgt deze het aankoopbedrag retour.

21.4 Indien de levering van een bepaald product tijdelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een technische storing of anderszins en de bezoeker heeft reeds betaald voor een bepaald product, dan zal K.O. COMPANY zo snel als mogelijk de levering verrichten, dan wel in geval de levering na zeven dagen nog niet is verricht,

op verzoek – enkel en alleen via de helpdesk van de bezoeker, het aankoopbedrag aan deze retourneren. K.O. COMPANY is nimmer aansprakelijk voor enige schade of vertraging die hieruit voortvloeit voor de bezoeker.

Artikel 22 Retourneren van fysieke product uit de webshop

22.1 De Bezoeker kan fysieke producten binnen veertien dagen na ontvangst van het product retourneren. Fysieke producten die verzegeld zijn en waarvan het zegel is verbroken kunnen niet worden geretourneerd. Retourzendingen kunnen worden verzonden ter attentie van K.O. COMPANY op het adres van de webshop als aangegeven op de website.

22.2 Nadat K.O. COMPANY de retourzending ontvangen heeft, krijgt de bezoeker het bedrag teruggestort op diens rekening mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan en de bezoeker de redenen heeft opgegeven van het retour zenden.

Artikel 23 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting is de Rechtbank Arnhem bevoegd om van geschillen over deze voorwaarden, een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen.

K.O. COMPANY B.V.

CONTACT

Aspen Valley Arnhem
Korenmarkt 25, Arnhem
T. (+31)26-4430413
Arnhem@aspenvalley.nl

Aspen Valley Enschede